Zdravá výživa
DANIELA Nový Jičín

www.zdravavyzivadaniela.cz
Havlíčkova ulice, Nový Jičín
Zdravá výživa Daniela
Obchodní podmínky

Údaje o firmě

Název firmy: Daniela Konečná
Sídlo firmy: Bludovice 22, 74101 Nový Jičín
Provozovna: Zdravá výživa Daniela, Havlíčkova 104/11, 74101 Nový Jičín
IČ: 60015128
DIČ: CZ505216033
Kontakty:
   telefon 733 651 944
   e-mail: zdravavyziva.daniela@centrum.cz
   web: www.zdravavyzivadaniela.cz
Dále jen Prodávající

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup hotových jídel a dalších produktů (dále jen zboží) přes internet na internetových stránkách www.zdravavyzivadaniela.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen Kupující).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Potvrzení závazné objednávky a kupní smlouva

Potvrzení závazné objednávky kupujícím uskutečněné prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.zdravavyzivadaniela.cz je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena.
Potvrzením závazné objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu a návodem Jak objednávat, a že s nimi souhlasí.

Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dopravit objednané a potvrzené zboží na adresu udanou Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.zdravavyzivadaniela.cz.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že
a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství,
b) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího.
c) k objednání došlo pozdě,
d) je naplněna výrobní kapacita.
V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a Prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetím stranám.

Práva a povinnosti Kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, včetně kontaktní osoby, emailové adresy a telefonického spojení.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně ceny za dopravu při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu rovnající se výši kupní ceny včetně dopravného, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
S cenou včetně dopravného je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před potvrzením závazné objednávky.
Nejnižší cena za zboží jedné objednávky je 62 Kč.
Kupující má právo objednávku zrušit či změnit nejpozději do 18 hodin večer před požadovaným dnem dodání zboží, a to buď telefonicky, nebo e-mailem. Pro zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

Minimální trvanlivost zboží

Hotová jídla včetně zeleninových salátů jsou určena k okamžité spotřebě.
Pečivo má minimální trvanlivost 1 den.
Sušené ovoce a oříšky mají minimální trvanlivost 4 - 12 měsíců.
Ostatní výrobky mají minimální trvanlivost uvedenou na obalu.
Chlazené výrobky je třeba uchovávat při teplotě do 5 – 8 °C podle informací na obalu.

Reklamační řád

Na hotová jídla, doručená při donášce Prodávajícím, je záruka poskytována pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby.
Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální kontrolou zboží při jeho převzetí, musí zákazník uplatnit ihned u Prodávajícího a má právo takové zboží nepřevzít. Na pozdější reklamace tohoto druhu nebude brán zřetel.
Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění na telefonním čísle 734 857 222, tu co snese odklad, napíše na email: rozvoz@zdravavyzivadaniela.cz a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákona a předpisů upravujících oblast výroby a skladování potravin.
O oprávněnosti reklamace rozhodne Prodávající. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny včetně dopravného.
Pro podání reklamace, která se týká zakoupeného produktu, Kupující předloží doklad o nákupu a reklamované zboží ve Zdravé výživě Daniela, Havlíčkova 104/11, Nový Jičín. Datum uplatnění reklamace je dáno dnem fyzického předání zboží k reklamaci.

Závěrečná ustanovení

Kupující a Prodávající jsou těmito obchodními podmínkami vázáni. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Doporučujeme seznámit se s návodem: Jak objednávat
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2012
PRODEJ

Připravujeme on-line prodej produktů zdravé výživy...
OBJEDNÁVÁM
Nyní nic neobjednáváte.
www.zdravavyzivadaniela.cz